Regulamin

I. Postanowienia ogólne
•    Właścicielem sklepu jest "FAT-Cat Ewa Semrau",NIP7822477559 REGON360844561.
•    Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www. jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium UE - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
•    Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
•    Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
•    Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru.
•    Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
•    Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
II. Potwierdzenie zamówienia
•    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
•    Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.
•    Do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia towaru przez Sklep Internetowy. Złożone zamówienie Sklep Internetowy potwierdza bez zbędnej zwłoki.
•    Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia.
•    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
•    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
•    Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru, najpóźniej w chwili jego dostarczenia.
•    Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.
III. Formy płatności
•    Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

- płatność za pobraniem

- płatność przelewem

- płatność kartą płatniczą:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

•  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

IV. Dostawa towaru
•    Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie UE.
•    Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.
•    W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.
•    Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

•   Czas realizacji zamówień wynosi od 3 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  Przy płatnościach kartą czas realizacji jest liczony od  momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


V. Prawo do odstąpienia od umowy
•    1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (tzn. na jego zindywidualizowanie zamówienie).

• 1. Zwrotowi podlegają wszystkie produkty
•    2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony
•    3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z adnotacją "zwrot" oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres sklepu: u;. Strzeszynska 251B/12. 60-479 Poznań
•    4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty ceny towaru oraz kosztów przesyłki Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep zwraca jedynie zwrot kosztów najtańszej dostępnej dostawy. Pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Zwrot przesłany na koszt odbiorcy nie będzie przyjmowany.
•    5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.  

•  6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana  zwrotu na rachunek bankowy przypisany dokarty płatniczej Zamawiającego.


VI. Gwarancja
•    Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
•    Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.
•    Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi
VII. Dane osobowe
•    Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta, celem wykonania przez Sklep Internetowy obowiązków wynikających z umowy z Kupującym, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
•    Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
•    Administratorem danych osobowych Kupującego, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 922 z.; dalej: „uodo”) lub niniejszego Regulaminu.
•    Sklep Internetowy zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
•    W przypadkach i na zasadach określonych w uodo, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35, Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
•    W każdym przypadku ujawnienie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sklepowi Internetowemu celem wykonania umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.
•    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe Klienta ulegają usunięciu z systemu jeżeli Klient wystąpi z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych drogą mailową: kontakt@bluebird-design.pl. W przypadku usunięcia danych osobowych Klienta sklep zaprzestaje wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych i sprzedażowych względem Klienta.


VIII. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego
•     udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):
o    udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,
o    zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
•    Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
•    Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści.
•    Kupujący zobowiązuje się do
o    niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
o    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
o    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz
o
IX Postanowienia końcowe
1.    1. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Nie jest to podstawą reklamacji.
2.    2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3.    3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
4.    4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl